Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych i drzwi napowietrzających dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Rudzie Śląskie

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych i drzwi napowietrzających dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej.

Oferty pisemne należy złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych i drzwi napowietrzających dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej.– nie otwierać”. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zarządu Spółdzielni do pokoju nr 113 lub za pośrednictwem poczty na adres GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

07.07.2022r. do godz. 14:00

W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:

A. Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 1 do specyfikacji przetargowej niezależnie.

B. Koperta (nr 2) z opisem „część finansowa” w której należy umieść wypełnione tabele nr 1 i 2 lub 1 lub 2 oraz 3.

Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym GSM „Nasz Dom” w pokoju nr 119 w cenie 150,00 zł netto (184,50 zł brutto) nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta
60 1750 0012 0000 0000 3410 7327.

Udział w postępowaniu przetargowym na dostawę drzwi w trybie przetargu nieograniczonego wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wartość wadium wynosi 5 000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek: BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż drzwi przeciwpożarowych i drzwi napowietrzających dla Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej”.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 119 lub pod numerem telefonu (32) 243 25 65 wew. 46 lub 26.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj