Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg ograniczony dla osób fizycznych na odrębną własność lokalu mieszkalnego w drodze ustnej licytacji. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną.

Opis oraz cena wywoławcza lokalu:

lp. Adres pow.
uż. m2
położenie
lokalu
Ilość
pokoi

Cena wywoławcza

Wadium
Termin
przetargu
Termin oględzin
lokalu
Dodatkowe
informacje
1 Ruda Śląska
Brodzińskiego 11/17
35,68 II piętro 2 150000,00 15000,00 14.12.2023
godz. 9:00
07.12.2023
godz. 10:00-12:00
mieszkanie
z balkonem

Wadium w w/w wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni nr konta:  60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg,
w opisie podając: wpłata wadium na przetarg – Brodzińskiego 11/17. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.

Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza, do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, które zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 64 - 75) i podpisać stosowne oświadczenie. Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.naszdom.info.pl oraz można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok.105, tel. 32 243 30 78). Na przetarg należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz z dowodem wpłaty wadium.
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także w celach kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny.
Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97, IV piętro, pokój nr 416.     

 
                                ZARZĄD GSM „NASZ DOM”

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj