Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97 ogłasza przetarg   ograniczony dla osób fizycznych na odrębną własność lokali mieszkalnych w drodze ustnej licytacji. Lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną. W pobliżu znajduje się autostrada A4, A1, a także drogowa trasa średnicowa.

Opis oraz cena wywoławcza lokali:   

Lp. Adres

Powierzchnia
użytkowa
m2

Położenie
lokalu
Ilość
pokoi
Cena
wywoławcza
Wadium
Termin
przetargu
Dodatkowe
informacje
 1  41-706 Ruda Śląska
ul. Brzechwy 4c/1
 42,29  parter 2 102 110,00 10211,00 28.06.2019
godz. 9:00
Lokal w dobrym stanie,
budynek ocieplony
 2 41-706 Ruda Śląska
ul. Brzechwy 7/3
41,96 parter 2 101 310,00 10131,00  28.06.2019
godz. 9:30
Lokal w dobrym stanie,
budynek częściowo
ocieplony 

 

Wadium w w/w wysokości należy wnieść na rachunek Spółdzielni- nr konta: 

60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w opisie podając: wpłata wadium na przetarg – adres lokalu. Za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.

Postęp kwoty licytacji nie może być niższy niż 1% wartości ceny wywoławczej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej kwoty nabycia nieruchomości, kosztów wyceny mieszkania oraz kosztów sporządzenia inwentaryzacji wymaganej przez notariusza, do 30 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Ustanowienie odrębnej własności lokalu następuje w formie aktu notarialnego na koszt wygrywającego przetarg. Kwota wadium zaliczana jest na poczet wpłat wygrywającego i nie podlega zwrotowi. Uchylenie się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium. Każdy uczestnik przetargu zobowiązany jest zapoznać się z zasadami ustanawiania odrębnej własności lokalu w drodze przetargu, które zawarte są w Statucie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” (§ 64 - 75) i podpisać stosowne oświadczenie. Statut umieszczony jest na stronie internetowej www.naszdom.info.pl oraz można się z nim zapoznać w siedzibie GSM „Nasz Dom” (pok.105,  tel. 32 243 27 47). Na przetarg należy zgłosić się z dowodem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium. Lokal mieszkalny będzie udostępniony do oględzin uczestnikom przetargu w dniu 18.06.2019 r. w godzinach od 1000 do 1200.

             Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje także, iż będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentacji przetargowej jako administrator danych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, a także w celach kontaktowych i archiwalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

             Do momentu otwarcia przetargu Zarząd Spółdzielni może odwołać przetarg bez podania przyczyny. Przetarg odbędzie się w siedzibie GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 97.

 

                                                                  ZARZĄD GSM „NASZ DOM” 

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

©2019 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

Szukaj