Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie: Przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dobudowy balkonów w ilości 48 szt. o konstrukcji stalowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Zamenhofa 10 oraz dostarczenie i montaż (I etap) 24 szt. balkonów zgodnie z  projektem.
      
Oferty pisemne należy złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dobudowy balkonów w ilości 48 szt. o konstrukcji stalowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Zamenhofa 10 oraz dostarczenie i montaż (I etap) 24 szt. balkonów zgodnie z projektem.” Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zarządu Spółdzielni do pokoju nr 113 lub za pośrednictwem poczty na adres GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2024r. do godz. 14:00
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A) Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 1) do specyfikacji przetargowej.
B) Koperta (nr 2) z opisem „część finansowa” w której należy umieścić wypełnioną tabelę.
Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym GSM „Nasz Dom” w pokoju nr 101 w cenie 150,00 zł netto (184,50 zł brutto), płatność na rachunek BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem: „Przetarg balkony – specyfikacja”.
Udział w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek: BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Przetarg balkony - wadium”.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 101 lub pod numerem telefonu (32) 243 25 65 wew. 46, 26, 31, 34.

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej ul. Kłodnicka 97 zaprasza do składania ofert w trybie: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń transportu bliskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych i osób starszych w budynku wielorodzinnym przy ul. Parandowskiego 3 w Rudzie Śląskiej.
      
Oferty pisemne należy złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń transportu bliskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych i osób starszych w budynku wielorodzinnym przy ul. Parandowskiego 3 w Rudzie Śląskiej.– nie otwierać”. Oferty należy dostarczyć osobiście do siedziby Zarządu Spółdzielni do pokoju nr 113 lub za pośrednictwem poczty na adres GSM „Nasz Dom” w Rudzie Śląskiej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2024r. do godz. 14:00
W opisanej jak wyżej kopercie powinny znajdować się zamknięte, opieczętowane i opisane odrębne koperty zawierające:
A) Koperta (nr 1) z opisem „część formalno-prawna” (zawierająca informacje, dokumenty, zaświadczenia, oraz podpisany projekt umowy – zał. Nr 1) do specyfikacji przetargowej.
B) Koperta (nr 2) z opisem „część finansowa” w której należy umieścić wypełnioną tabelę.
Specyfikacja Przetargowa do pobrania w Dziale Technicznym GSM „Nasz Dom” w pokoju nr 101 w cenie 150,00 zł netto (184,50 zł brutto), płatność na rachunek BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Przetarg podnośniki - specyfikacja”.
Udział w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wartość wadium wynosi 5000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek: BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr konta 60 1750 0012 0000 0000 3410 7327 z dopiskiem „Przetarg podnośniki -  wadium”.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 101 lub pod numerem telefonu (32) 243 25 65 wew. 46, 26, 31, 34.

 


Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj