Na wniosek właściciela nieruchomości przy ul. Halembskiej 6a, Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze złożenia wniosku do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gat. Jesion wyniosły znajdujących się na szczycie budynku przy ul. Sejmu Śląskiego 2. 

Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 07.10.2022r.

Informacji można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni (pok. 121) lub pod nr tel. 32 243 25 65.

W załączeniu mapa z zaznaczeniem drzew przeznaczonych do wycinki oraz fotografia.

Informujemy, że od dnia 5 kwietnia 2022 r. PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
dokonuje zmiany cen za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków ze stawki 15,64 zł/m3 na 16,80 zł/m3.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców o uwzględnienie
w opłatach od miesiąca kwietnia 2022 r. podwyższonej stawki.            
          

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem okresu użytkowania 10 lat podzielników Firmy Metrona Polska, zaszła potrzeba wymiany podzielników kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni. W 2020 r. ogłoszono przetarg w celu wyboru Firmy, która dokona wymiany podzielników na nowe. Z sześciu firm, które przystąpiły do przetargu wygrała Firma Minol-Zenner z Łodzi.

W związku z trwającą pandemią prace od samego początku napotykały na utrudnienia związane z ich szybką realizacją. W październiku 2020 r. w kraju zostały wprowadzone żółte i czerwone strefy. Ruda Śląska od 17 października weszła do strefy czerwonej, co świadczyło o wysokim wskaźniku zachorowań. Mieszkańcy w obawie o swoje zdrowie zdecydowanie sprzeciwiali się wpuszczaniu do ich mieszkań instalatorów. Ponadto wiele osób przebywało na izolacji lub kwarantannie, w tym również pracownicy firm wykonujący prace na rzecz Spółdzielni. Montaże z dniem 26 października zostały wstrzymane. Zaszła konieczność dostosowania „Regulaminu indywidualnego rozliczenia kosztów energii cieplnej zużywanej dla potrzeb ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych dla budynków wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów z odczytem radiowym” do istniejącej sytuacji pandemicznej. W dniu 24 listopada 2020 r. wprowadzono zmiany w regulaminie. W okresie rozliczeniowym 2020/2021 w oparciu o dane z podzielników kosztów ciepła zostały rozliczone tylko te budynki, w których dokonano wymiany podzielników we wszystkich lokalach danej nieruchomości tzn. ul. 1-go Maja 42, 44, 46. Pozostałe budynki zostały rozliczone według powierzchni użytkowej lokalu. W 2021 r. zostały wznowione wymiany podzielników ciepła i zakończone 24.09.2021 r.

Za sezon 2021/2022 koszty ogrzewania zostaną rozliczone według wskazań podzielników, z uwzględnieniem podziału całkowitych kosztów ogrzewania w proporcji 60% koszty stale, 40% zmienne koszty ogrzewania.

W związku z rozliczeniem kosztów ciepła za okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r, informujemy, że w zakresie budynków rozliczanych wg powierzchni użytkowej, efekt rozliczenia to nadwyżka wniesionych wpłat nad kosztami, (saldo) w kwocie 427 371,63 zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki rozliczenia budynków niewyposażonych w podzielniki kosztów, czyli budynków, w których koszty ciepła w sezonie 2020/2021 zostały rozliczone według powierzchni użytkowej:

Okres rozliczeniowy 2020/021r.

 
Koszt ciepła 5 614 859,96 zł
Koszt dopłat 32 832,19 zł
Kwota zwrotów 460 203,82 zł
Zużycie GJ 56 314,13 GJ
Nieruchomości z dopłatami 23 nieruchomości
Nieruchomości ze zwrotami 74 nieruchomości

 

Koszty dostawy energii cieplnej w poszczególnych nieruchomościach w ogólnym rozliczeniu nie przewyższały wniesionych wpłat. Z tego też powodu, zaliczki na pokrycie kosztów c.o. pozostały na tym samym poziomie co w latach ubiegłych. Dopłaty wahały się w granicach od 0,07 zł/m 2  do 4,47 zł /m2 pu. mieszkania.

Użytkownicy mieszkań, którzy otrzymują dopłaty, mogą złożyć pisemny wniosek o zwiększenie zaliczki na poczet c.o.

Powyższe dane wskazują, że rozliczenie całkowitych kosztów ciepła wg powierzchni użytkowej, tym samym inny podział tych kosztów, powoduje mniejszą ilość dopłat w stosunku do poprzedniego sezonu, pomimo wzrostu kosztów całkowitych.

W oparciu o wskazania z podzielników zostały rozliczone cztery nieruchomości. Koszty ciepła na tych nieruchomościach to 169 058,26 zł. Łączna wysokość kosztów na wszystkich nieruchomościach w okresie rozliczeniowym 2020/2021 to 5 783 918,22 zł.

Dla porównania koszty ciepła na budynkach w poprzednim sezonie rozliczeniowym 2019/2020 wynosiły 5 273 165,63 zł i wzrosły w stosunku do sezonu 2020/2021 o 510 752,59 zł, tj. o 9,68%

Każda nieruchomość rozliczana jest osobno na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę ciepła, uwzględniających opłaty stałe tj moc zamówioną, opłaty za przesył oraz koszty zmienne, czyli zużycie ciepła.

W październiku 2020 r. i w czerwcu 2021 r. wzrosły ceny za dostawę ciepła. Nowe taryfy przedsiębiorstwa energetycznego zatwierdził Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(decyzją z dnia 11 września 2020 r. oraz 20 maja 2021 r.).

Natomiast zaliczki wnoszone przez mieszkańców od 2014 roku kształtują się na tym samym poziomie za wyjątkiem jednego budynku. W dobie stale rosnących kosztów ciepła, różnica pomiędzy faktycznymi kosztami a wniesionymi zaliczkami z roku na rok maleje, w niektórych nieruchomościach zachodzi konieczność podwyżki zaliczki na poczet c.o.

W celu niwelowania skutków podwyżek cen energii cieplnej, po przeprowadzonych analizach w obszarze zapotrzebowania na ciepło, spółdzielnia dwukrotnie obniżyła wielkość zamówionej mocy na poszczególnych budynkach.

Rozliczenie w zakresie kosztów zużycia wody od 1 września 2020 r. do 4 października 2021 r. wykazało dopłatę do wskazań licznika głównego w skali całej spółdzielni 2,33%. Dane z ostatniego okresu rozliczeniowego wskazują, że na 101 budynków 30 nieruchomości wykazuje trend spadkowy (mieszkańcy mniej dopłacają do licznika głównego). W nieruchomościach, które wykazały wzrost w zakresie różnicy pomiędzy licznikiem głównym a sumą liczników indywidualnych, spółdzielnia przeprowadzi analizy wskazań licznika głównego oraz liczników indywidualnych w każdym miesiącu od stycznia do czerwca 2022 r.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj