Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze zgłoszenia do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa gat. Lipa znajdującego się za budynkiem przy  ul. 1-go Maja 50.

Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 12.06.2023r.

Informacji można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni (pok. 121) lub pod nr tel. 32 243 25 65.

W załączeniu mapa z zaznaczeniem drzewa przeznaczonego do wycinki oraz zdjęcie.

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn. zm.) informuje o zamiarze zgłoszenia do właściwego Urzędu o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa gat. Modrzew znajdującego się przed budynkiem przy ul. Sztolniowej 7.
Spółdzielnia ustala termin na zgłaszanie uwag w sprawie w/w wycinki do dnia 05.06.2023r.
Informacji można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni (pok. 121) lub pod nr tel. 32 243 25 65.
W załączeniu mapa z zaznaczeniem drzewa przeznaczonego do wycinki oraz zdjęcie.

Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2023 r. zatwierdzającą taryfy dla ciepła, Węglokoks Energia ZCP spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej z dniem 1 lutego 2023 wprowadziła do rozliczeń nowe ceny i stawki opłat dla ciepła.
Aktualnie średnia cena wytwarzania ciepła przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, wynikająca z zatwierdzonej taryfy dla odbiorców ciepła w naszych budynkach, jest wyższa od cen, o których mowa ustawie z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967), dlatego też GSM „Nasz Dom”, na podstawie przepisów zawartych w w/w ustawie wystąpiła do Węglokoks Energia ZCP spółka z o.o. o zastosowanie obniżonej taryfy dla ciepła systemowego w zasobach Spółdzielni. W związku z tym, Spółdzielni, jako odbiorcy uprawnionemu, od 1 lutego 2023 r. przysługują ceny wytwarzania ciepła z  rekompensatą, tj. ceny za zamówioną moc, ceny ciepła oraz ceny nośnika ciepła. Niestety cena z rekompensatą nie dotyczy wszystkich składowych ceny płaconej przez odbiorcę końcowego, a mianowicie nie obejmuje ceny usług dystrybucyjnych.

 

 Taryfa H/wg-iz dotyczy Odbiorców pobierających ciepło wytworzone w ciepłowni "Halemba" poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny i zewnętrzną instalację odbiorczą. Źródło, sieć, węzeł i instalacja są eksploatowane przez Węglokoks S.A.

Dotyczy budynków: 1-go Maja 40,42,44,46,48,50,52,54,56, Borowa 2,4, Brodzińskiego 3,5,7,9,11,13,15, Brzechwy 7,11,13, Energetyków 12, Gojawiczyńskiej 4,6,8,12,14, Grabowa 1,4,5,6,7,9, Grodzka 8,10, Kłodnicka 62,64,66,68, Lexa 13, Leśna 1,2,3,4,6,8,10,12,14,22,24,28,32,34,38,40, Międzyblokowa 8,10, Modrzewiowa 2,3,4,5,6,7,8,9,13, Parandowskiego 3,5, Solidarności 14,16,18,20.

Taryfa H/wi dotyczy Odbiorców pobierających ciepło wytworzone w ciepłowni "Halemba" poprzez sieć ciepłowniczą, grupowy węzeł cieplny. Źródło, sieć i węzeł są eksploatowane przez Węglokoks S.A.

Dotyczy budynków: Brodzińskiego 1, Brzechwy 4,5,9, Gałczyńskiego 2,4, Gojawiczyńskiej 2, Grodzka 1,
Halembska 12, Kłodnicka 58, 105, Kosynierów 2,4, Kukuczki 2,4, Lexa 9, Makuszyńskiego 9,11, Racławicka 3, Sejmu Śl. 1,2, Zamenhofa 8,10.

 Taryfa M-NW/wi dotyczy Odbiorców pobierających ciepło wytworzone w ciepłowni "Nowy Wirek" lub Elektrociepłowni „Mikołaj”, lub w źródle OZE poprzez sieć ciepłowniczą południową i węzeł cieplny. Źródło, sieć, węzeł są eksploatowane przez Węglokoks S.A.

Dotyczy budynków: Gwarecka 3, Sztolniowa 7,9,11, Szybowa 2.

Od 1 marca 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy stanowią, że w rozliczeniach z odbiorcami stosowany będzie najkorzystniejszy dla nich z obowiązujących systemów wsparcia. Pierwszy przewiduje, cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ze stawkami opłat przesyłowych według aktualnie stosowanej taryfy. Jednocześnie ceny netto nie mogą wzrosnąć więcej niż 40 proc. w stosunku do cen z 30 września 2022 r. Trzecia możliwość bazuje wprost na zatwierdzanych przez Prezesa URE taryfach firm ciepłowniczych. Czwarta opcja przewiduje najniższe ceny i stawki opłat wybrane z pośród cen maksymalnych i obowiązującej taryfy dla odbiorców z grupy taryfowej M/NW-wi, tj. osiedla Bykowina.
Po nowelizacji przepisów ceny w taryfach H/wi i H/wg-iz pozostają na tym samym poziomie, co w lutym, ponieważ wzrost cen netto w tych taryfach nie przekroczył 40% w stosunku do cen z 30 września 2022 r. Odbiorca natomiast ponosi ceny brutto, przy uwzględnieniu 23% podatku VAT od 1 stycznia 2023 r.

Poniżej przedstawiamy ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie M-NW/wi obowiązujące od 01.03.2023:

Zgodnie z zapisami Ustawy (art. 12) Sprzedawcom ciepła, którzy w okresie od 1 października 2022 do dnia 28 lutego 2023 r. stosowali ceny dostaw ciepła wyższe od cen maksymalnych tj. cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r. powiększone o 40%, przysługiwać będzie wyrównanie. Spółka WE ZCP w miesiącu lutym 2023 r. zastosowała dla Odbiorców z grupy M-NW/wi (budynki na osiedlu Bykowina) ceny i stawki opłat zgodne z zatwierdzoną taryfą tj. wyższe od cen maksymalnych. WE ZCP wystąpi do Zarządcy Rozliczeń S.A. z wnioskiem o wypłatę wyrównania za miesiąc luty 2023 r. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wyrównania Sprzedawca ciepła skoryguje Spółdzielni fakturę za m-c luty.
Informujemy również, że z dniem 01.01.2023 r. przestało funkcjonować czasowe obniżenie podatku VAT do 5% na energię w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, które obowiązywało do 31.12.2022 r. Obniżenie stawki podatku VAT kompensowało poprzednie podwyżki cen ciepła, dzięki czemu zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody pobierane w 2022 r. przez Spółdzielnię od użytkowników lokali, zostały zmienione tylko dwukrotnie, to jest od lutego 2022 r., a następnie od września 2022 r. i to nie na wszystkich budynkach.

Wyjaśniamy, że podwyżka cen energii cieplnej nie jest ze Spółdzielnią ustalana czy negocjowana i w żaden sposób nie zależy od Spółdzielni. Spółdzielnia nie odnosi żadnych korzyści finansowych z tytułu dostawy i rozliczania ciepła do budynków. Wnoszone przez mieszkańców opłaty za ciepło pokrywają wyłącznie koszty wynikające z faktur od dostawcy ciepła.

Jednocześnie przypominamy, że całkowity koszt ciepła w sezonie rozliczeniowym składa się z opłaty stałej tj. opłaty za zamówioną moc cieplną oraz za usługi przesyłowe, czyli za gotowość dostarczenia zamówionej ilości ciepła do budynku. Ustalana jest jako opłata roczna i wnoszona przez Spółdzielnię do dostawcy ciepła w 12 równych miesięcznych ratach. Natomiast opłata zmienna naliczana jest w miesiącach, w których nastąpił faktyczny pobór ciepła przez odbiorcę.
Rekordowy wzrost stawek przełożył się nieuchronnie na wzrost kosztów za centralne ogrzewanie. Nowe taryfy znacząco wpłyną na wzrost kosztów całkowitych za ciepło. Przeprowadzone analizy dowodzą, że drastyczny wzrost cen w zakresie tego medium powoduje konieczność zastosowania kolejnej podwyżki zaliczki na c.o.
Dodatkowo chcemy przedstawić Państwu, jak kształtuje się podział opłat w naszej spółdzielni. Największy udział w opłatach za mieszkanie stanowią koszty niezależne od Spółdzielni i w tej grupie następuje corocznie największy wzrost opłat (są to m.in. centralne ogrzewanie, zimna i ciepła woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, konserwacja domofonów, podatek od nieruchomości, dźwigi, dzierżawa terenu). Opłaty zależne od GSM „Nasz Dom”, to opłaty eksploatacyjne i opłaty na fundusz remontowy.

W związku z drastycznym wzrostem cen ciepła, w celu zmniejszenia skutków podwyżek, Zarząd, po dokonaniu stosownych analiz, od 2020 r. trzykrotnie obniżył moc zamówioną u dostawcy ciepła Węglokoks Energia ZCP Sp. z o. o. na poszczególnych nieruchomościach z 13,48 MW na 9,63 MW.

Informujemy, że od dnia 11 lutego 2023 r. PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dokonuje zmiany cen za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, która stała się ostateczna i prawomocna od dnia 3 lutego 2023 r. ze stawki 16,80 zł/m3 na 18,26 zł/m3.

W związku z powyższym zwracamy się do Mieszkańców o uwzględnienie w opłatach od miesiąca marca 2023 r. podwyższonej stawki.

           W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym i sytuacją ekonomiczną w naszym kraju związaną z podwyżkami cen mającymi wpływ na oszczędne gospodarowaniem ciepłem w mieszkaniach apelujemy do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłową eksploatację mieszkania. Pamiętajmy, że piecyk gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego, a przewód spalinowy musi być szczelny i drożny, wykonany z materiałów niepalnych ze stali kwasoodpornej i z zabudowaną rozetą.
Nadal zalecamy zakup czujników tlenku węgla (czadu). Brak sygnałów, które alarmowałyby ludzi o obecności tlenku węgla stanowi istotny czynnik, który przyczynia się do zatrucia czadem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu.
Pamiętaj aby:

• dokonywać okresowych przeglądów podgrzewaczy wody (piece gazowe) oraz ich czyszczenia,
• uchylić okno w mieszkaniu podczas korzystania z pieca gazowego z otwartą komorą spalania,
• dbać o czystość kratek wentylacyjnych,
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza,
• utrzymywać właściwe temperatury w mieszkaniu,
• często wietrzyć pomieszczenia,
• zamontować czujnik tlenku węgla,
• wymienić drzwi do łazienki z otworami wentylacyjnymi spełniającymi normy (drzwi do łazienki czy ubikacji powinny mieć kratkę wentylacyjną o pow. 220 cm 2),
• montować nowe okna z nawiewnikami,
• nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj