Informujemy, że od dnia 11 lutego 2024 r. PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej dokonuje zmiany cen za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, która stała się ostateczna i prawomocna od dnia 3 lutego 2023 r. ze stawki 18,26 zł/m3 na 18,94 zł/m3. W związku z powyższym zwracamy się do Mieszkańców o uwzględnienie w opłatach od miesiąca marca 2024 r. podwyższonej stawki.

Szanowni Państwo, informujemy, że zostały rozliczone koszty centralnego ogrzewania za okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.
Rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon 2022/2023 nastąpiło według wskazań elektronicznych podzielników kosztów przy podziale kosztów stałych
i zmiennych w stosunku 60% / 40%.
Ogólny wynik rozliczenia, to nadwyżka kosztów nad wniesionymi wpłatami (saldo) w kwocie (minus)-26 825,80 zł w tym:

nadpłaty - do zwroty mieszkańcom - w wysokości: 994 030,80 zł
dopłaty - w wysokości: 1 020 856,60 zł

 

Okres rozliczeniowy 2022/2023

Koszt C.O. 7 670 613,93 zł
Dopłata - ilość lokali 1 497 szt.
Zwrot - ilość lokali 1 960 szt.
Kwota dopłat 1 020 856,60 zł
Kwota zwrotów 994 030,80 zł
Zużycie GJ 51 004,28 GJ

 

Dla porównania w sezonie 2021/2022 wynikiem rozliczenia była nadwyżka wpłat nad kosztami, (saldo) w kwocie (plus) 706 448,20 zł, w tym: do zwrotu mieszkańcom było: 1 190 208,49 zł a dopłat 483 760,29 zł. Koszty ciepła w sezonie 2021/2022 wyniosły 5 832 044,58 zł (przy większym zużyciu ciepła, bo 54 209,33 GJ), natomiast za ostatni okres ciepło kosztowało nas 7 670 613,93 zł, tzn., że zapłaciliśmy więcej w porównaniu do poprzedniego okresu o 1 838 569,35 zł.
Decyzją Prezesa URE nowe ceny i stawki opłat zostały wprowadzone w lipcu 2022, w lutym 2023, i w maju 2023. Dodatkowo od 1 stycznia 2023 r. została zniesiona tzw. tarcza antyinflacyjna, co oznaczało powrót do stawki podstawowej VAT 23% z 5%. Spowodowało to kolejny wzrost kosztów ciepła o 18%.
Wyjaśniamy, że podwyżki cen energii cieplnej nie są ze Spółdzielnią ustalane czy negocjowane i w żaden sposób nie zależą od Spółdzielni. Spółdzielnia nie odnosi żadnych korzyści finansowych z tytułu dostawy i rozliczania ciepła do budynków. Wnoszone przez mieszkańców opłaty za ciepło pokrywają wyłącznie koszty wynikające z faktur od dostawcy ciepła.
Wzrost taryf od dostawcy ciepła Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. przełożył się nieuchronnie na wzrost kosztów energii cieplnej. Z tego względu, jeśli chodzi o  sezon rozliczeniowy c.o. 2022/2023 r., we wrześniu 2022 r. oraz w kwietniu 2023 r. zostały podniesione zaliczki na c.o. W celu ograniczenia wydatków ponoszonych na zakup ciepła a także niwelowania skutków podwyżek cen, Zarząd, po przeprowadzonej analizie, kolejny raz zdecydował o obniżeniu mocy na potrzeby c.o.
Ponadto, przypomnijmy, że regulacje dotyczące mrożenia cen ciepła obowiązywać miały tylko do końca roku. Do 31 grudnia 2023 r. Spółdzielni, jako odbiorcy uprawnionemu, przysługiwały ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą. Niemniej jednak, nawet jeśli funkcjonowanie rządowych mechanizmów osłonowych zostanie przedłużone, mając na względzie wynik rozliczenia centralnego ogrzewania a mianowicie przewagę kosztów nad wniesionymi wpłatami, jak również informacje od dostawcy ciepła Węglokoks ZCP o przewidywanych podwyżkach cen i stawek za dostarczane do budynków ciepło, kolejna podwyżka zaliczek na c.o. staje się nieuchronna.
Przypominamy również, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2021 r. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29.05.2023 r. uchwałą nr 55/2023 zatwierdziła zmianę w „Regulaminie indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej zużywanej dla potrzeb ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych dla budynków wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów z odczytem radiowym”. W §7 dodano ust. 3 w brzmieniu:
„Do celów rozliczeń indywidualnych wprowadza się, poczynając od okresu 2023/2024, następujące reguły maksymalnego i minimalnego kosztu zmiennego (kosztu zużycia):

a)    Maksymalny koszt w części zależnej od zużycia (koszt indywidualny) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej, ustalony na podstawie wyliczeń, nie wyższy niż 2,5-krotność średniego kosztu indywidualnego w jednostce rozliczeniowej;
b)    Minimalny koszt w części zależnej od zużycia (koszt indywidualny) w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej, ustalony na podstawie wyliczeń, odpowiadający 0,40-krotności średniego kosztu indywidualnego w jednostce rozliczeniowej;
c)    Różnica pomiędzy rzeczywistym kosztem a skorygowanym zmienia odpowiednio koszty zużycia rozliczane w oparciu podzielniki”.

W praktyce, suma jednostek wykazanych na podzielnikach kosztów ciepła w danej nieruchomości podzielona przez powierzchnię całego budynku, da nam średnie zużycie (średni koszt indywidualny w jednostce rozliczeniowej) przypadające na 1 m2. Takie limity zużycia spowodują, że mieszkańcy, którzy skrajnie oszczędzają ciepło, a jednocześnie korzystają z ciepła przez ściany, stropy oraz poprzez grzejniki w łazienkach, rury w pionach, grzejniki na klatkach schodowych czy świece grzewcze, poniosą część kosztów zmiennych, w tym wypadku będzie to 40% średniego zużycia na m2 budynku. I podobnie przy maksimum, jeżeli zużycie w danym lokalu w przeliczeniu na m2 swojej powierzchni będzie większe niż 250% średniego zużycia na m2 w budynku, to takie mieszkanie zostanie obciążone kosztami zmiennymi tylko do wysokości tych 250% średniego zużycia, nawet jeżeli faktycznie zużyje więcej ciepła. Zastosowanie takich regulacji, zmniejszy różnice pomiędzy największymi zwrotami a największymi niedopłatami do kosztów c.o. u mieszkańców danego budynku.
Szanowni Państwo, rozumiemy, że otrzymanie informacji o kolejnych podwyżkach cen ciepła może budzić obawy i niepokój. Jednakże Spółdzielnia nie ma wpływu na podejmowane przez Urząd Regulacji Energetyki decyzje.

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj