Przewietrzanie mieszkań w naszych budynkach realizowane jest przez system wentylacji naturalnej – grawitacyjnej. Wasze mieszkania wyposażone są w urządzenia gazowe, które do prawidłowego działania potrzebują dostarczenia odpowiednich ilości tlenu. Niezbędna jest, więc wymiana powietrza w mieszkaniu. Pomieszczenia kuchenne z piecem gazowym wymagają wymiany ~70m3 /h, pomieszczenia łazienki ~50m3 /h. Aby istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej doprowadziły takie ilości powietrza do tych pomieszczeń należy:

  • pamiętać o tym, że zbytnie doszczelnianie mieszkań ogranicza przepływ powietrza przez mieszkanie,
  • konieczne jest otwieranie nawiewów w stolarce okiennej lub mikrouchyłu w wypadku ich braku, częste krótkie przewietrzanie mieszkań (przy zamkniętych zaworach grzejnikowych),
  • dbać o czystość kratek wentylacyjnych by nie blokowały przepływu powietrza a zauważone nieprawidłowości działania wentylacji natychmiast zgłaszać do spółdzielni,
  • dbać o właściwą konserwację i stan techniczny urządzeń gazowych, 
  • nie wychładzać nadmiernie po mieszczeń mieszkalnych (poniżej 16C), ich ponowne ogrzanie wymaga znacznych ilości energii cieplnej a niska temperatura zakłóca wymianę powietrza w mieszkaniu.

Oszczędzajmy rozsądnie, niedobór tlenu w pomieszczeniach mieszkalnych to dyskomfort i zagrożenie dla Waszego zdrowia i życia.

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem okresu użytkowania 10 lat podzielników Firmy Metrona Polska, zaszła potrzeba wymiany podzielników kosztów centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni. W 2020 r. ogłoszono przetarg w celu wyboru Firmy, która dokona wymiany podzielników na nowe. Z sześciu firm, które przystąpiły do przetargu wygrała Firma Minol-Zenner z Łodzi.

W związku z trwającą pandemią prace od samego początku napotykały na utrudnienia związane z ich szybką realizacją. W październiku 2020 r. w kraju zostały wprowadzone żółte i czerwone strefy. Ruda Śląska od 17 października weszła do strefy czerwonej, co świadczyło o wysokim wskaźniku zachorowań. Mieszkańcy w obawie o swoje zdrowie zdecydowanie sprzeciwiali się wpuszczaniu do ich mieszkań instalatorów. Ponadto wiele osób przebywało na izolacji lub kwarantannie, w tym również pracownicy firm wykonujący prace na rzecz Spółdzielni. Montaże z dniem 26 października zostały wstrzymane. Zaszła konieczność dostosowania „Regulaminu indywidualnego rozliczenia kosztów energii cieplnej zużywanej dla potrzeb ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych dla budynków wyposażonych w elektroniczne podzielniki kosztów z odczytem radiowym” do istniejącej sytuacji pandemicznej. W dniu 24 listopada 2020 r. wprowadzono zmiany w regulaminie. W okresie rozliczeniowym 2020/2021 w oparciu o dane z podzielników kosztów ciepła zostały rozliczone tylko te budynki, w których dokonano wymiany podzielników we wszystkich lokalach danej nieruchomości tzn. ul. 1-go Maja 42, 44, 46. Pozostałe budynki zostały rozliczone według powierzchni użytkowej lokalu. W 2021 r. zostały wznowione wymiany podzielników ciepła i zakończone 24.09.2021 r.

Za sezon 2021/2022 koszty ogrzewania zostaną rozliczone według wskazań podzielników, z uwzględnieniem podziału całkowitych kosztów ogrzewania w proporcji 60% koszty stale, 40% zmienne koszty ogrzewania.

W związku z rozliczeniem kosztów ciepła za okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r, informujemy, że w zakresie budynków rozliczanych wg powierzchni użytkowej, efekt rozliczenia to nadwyżka wniesionych wpłat nad kosztami, (saldo) w kwocie 427 371,63 zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki rozliczenia budynków niewyposażonych w podzielniki kosztów, czyli budynków, w których koszty ciepła w sezonie 2020/2021 zostały rozliczone według powierzchni użytkowej:

Okres rozliczeniowy 2020/021r.

 
Koszt ciepła 5 614 859,96 zł
Koszt dopłat 32 832,19 zł
Kwota zwrotów 460 203,82 zł
Zużycie GJ 56 314,13 GJ
Nieruchomości z dopłatami 23 nieruchomości
Nieruchomości ze zwrotami 74 nieruchomości

 

Koszty dostawy energii cieplnej w poszczególnych nieruchomościach w ogólnym rozliczeniu nie przewyższały wniesionych wpłat. Z tego też powodu, zaliczki na pokrycie kosztów c.o. pozostały na tym samym poziomie co w latach ubiegłych. Dopłaty wahały się w granicach od 0,07 zł/m 2  do 4,47 zł /m2 pu. mieszkania.

Użytkownicy mieszkań, którzy otrzymują dopłaty, mogą złożyć pisemny wniosek o zwiększenie zaliczki na poczet c.o.

Powyższe dane wskazują, że rozliczenie całkowitych kosztów ciepła wg powierzchni użytkowej, tym samym inny podział tych kosztów, powoduje mniejszą ilość dopłat w stosunku do poprzedniego sezonu, pomimo wzrostu kosztów całkowitych.

W oparciu o wskazania z podzielników zostały rozliczone cztery nieruchomości. Koszty ciepła na tych nieruchomościach to 169 058,26 zł. Łączna wysokość kosztów na wszystkich nieruchomościach w okresie rozliczeniowym 2020/2021 to 5 783 918,22 zł.

Dla porównania koszty ciepła na budynkach w poprzednim sezonie rozliczeniowym 2019/2020 wynosiły 5 273 165,63 zł i wzrosły w stosunku do sezonu 2020/2021 o 510 752,59 zł, tj. o 9,68%

Każda nieruchomość rozliczana jest osobno na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę ciepła, uwzględniających opłaty stałe tj moc zamówioną, opłaty za przesył oraz koszty zmienne, czyli zużycie ciepła.

W październiku 2020 r. i w czerwcu 2021 r. wzrosły ceny za dostawę ciepła. Nowe taryfy przedsiębiorstwa energetycznego zatwierdził Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(decyzją z dnia 11 września 2020 r. oraz 20 maja 2021 r.).

Natomiast zaliczki wnoszone przez mieszkańców od 2014 roku kształtują się na tym samym poziomie za wyjątkiem jednego budynku. W dobie stale rosnących kosztów ciepła, różnica pomiędzy faktycznymi kosztami a wniesionymi zaliczkami z roku na rok maleje, w niektórych nieruchomościach zachodzi konieczność podwyżki zaliczki na poczet c.o.

W celu niwelowania skutków podwyżek cen energii cieplnej, po przeprowadzonych analizach w obszarze zapotrzebowania na ciepło, spółdzielnia dwukrotnie obniżyła wielkość zamówionej mocy na poszczególnych budynkach.

Rozliczenie w zakresie kosztów zużycia wody od 1 września 2020 r. do 4 października 2021 r. wykazało dopłatę do wskazań licznika głównego w skali całej spółdzielni 2,33%. Dane z ostatniego okresu rozliczeniowego wskazują, że na 101 budynków 30 nieruchomości wykazuje trend spadkowy (mieszkańcy mniej dopłacają do licznika głównego). W nieruchomościach, które wykazały wzrost w zakresie różnicy pomiędzy licznikiem głównym a sumą liczników indywidualnych, spółdzielnia przeprowadzi analizy wskazań licznika głównego oraz liczników indywidualnych w każdym miesiącu od stycznia do czerwca 2022 r.

Schronienie dla osób bezdomnych zapewnia placówka Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej:

- dla bezdomnych mężczyzn w Rudzie Śląskiej 9 ul. Tołstoja 11
- dla bezdomnych kobiet w Rudzie Śląskiej 9 ul. Hallera 61A
Godziny przyjmowania osób: 19.00 do 7.00 (od 1 maja do 30 września)
oraz w okresie zimowym: od godziny 18.00 do 8.00 (od 1 października do 30 kwietnia)

Pomoc w uzyskaniu schronienia, odzieży, posiłku i innej osobom bezdomnym udzielają pracownicy socjalni Działu
Klub Integracji Społecznej mieszczącego się w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 22 tel. (32) 344 03 23 wew. 326, 308, 374

ZARÓWNO BEZDOMNE KOBIETY ORAZ MĘŻCZYŹNI MOGĄ UZYSKAĆ POMOC I INFORMACJE W SIEDZIBACH SEKCJI PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Ruda Śląska 1, ul. Wolności 14 (32) 248-07-56                          Ruda Śląska 6, ul. Solidarności 7 (32) 242-98-28

Ruda Śląska 3, ul. Przedszkolna 6 (32) 248-27-59                     Ruda Śląska 5, ul. Sławika 1A (32) 240-34-04

Ruda Śląska 7, ul. Tunkla 1 (32) 342-26-20                                Ruda Śląska 10, ul. Jankowskiego 8 (32) 342-40-60

Ruda Śląska 11, ul. Bielszowicka 114 B (32) 240-24-69

Godziny przyjmowania:

Poniedziałek 14.00-17.00
Wtorek Środa Piątek 8.00-10.00
Czwartek 14.00-15.30

POMOC MOŻNA UZYSKAĆ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ POD BEZPŁATNYMI

NUMERAMI TELEFONÓW:

Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej - Wydział Zarządzania Kryzysowego: 0 800 158 800
bezpłatna infolinia dla bezdomnych z woj. śląskiego: 987 (od 1 listopada do 31 marca) lub

POLICJA: 997                   STRAŻ MIEJSKA: 986                   SŁUŻBY RATOWNICZE: 112

Informujemy o zmianie okresów rozliczenia wody i odprowadzenia ścieków z cyklów półrocznych na rozliczenie w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy. Dotychczas serwis indywidualnego rozliczenia wody i odprowadzenia ścieków w zasobach GSM „Nasz Dom” dokonywała firma rozliczająca, z którą umowa wygasła w 2020 r. Mając na względzie minimalizowanie kosztów związanych z procesem rozliczenia tego medium, podjęliśmy decyzje
o rozliczaniu kosztów zużycia wody przez Spółdzielnię i w związku z tym zmienione zostały okresy rozliczeniowe z cyklów półrocznych na rozliczenie w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy.
W tym celu zostały wprowadzone zmiany do „Regulaminu rozliczania zużycia wody.” z dnia 25.05.2021 r. Z regulaminem tym, można się zapoznać na stronie internetowej lub w siedzibie spółdzielni.

Jednocześnie informujemy Państwa, że za pomocą systemu odczytu radiowego firmy Minol-Zenner, z którą Spółdzielnia podpisała umowę w zakresie montażu wodomierzy oraz przesyłu danych dotyczących zużycia wody, odczyty rejestrowane są w systemie dziennym, miesięcznym i rocznym.

Ponadto, jak już Państwa informowaliśmy w biuletynach wydawanych co kwartał przez Spółdzielnię, sytuacja związana z pandemią spowodowała zawieszenie prac związanych z realizacją wymiany podzielników kosztów ciepła jak i wodomierzy. Wielu Mieszkańców przebywało na kwarantannie czy izolacji, bądź po prostu z obawy przed zarażeniem odmawiało udostępnienia mieszkania na czas montażu urządzeń. Wstrzymanie działań w tym zakresie, tym samym brak wyposażenia grzejników w podzielniki, powoduje, że w okresie rozliczeniowym 2020/2021, w oparciu o dane z podzielników, zostaną rozliczone tylko budynki, w których dokonano wymiany tych urządzeń we wszystkich lokalach danej nieruchomości do końca października 2020 r. Pozostałe budynki, rozliczone zostaną według powierzchni użytkowej lokalu. W tym celu wprowadzono zmiany w „Regulaminie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania” z dnia 24.11.2020 r. Z regulaminem tym, można się zapoznać na stronie internetowej lub w siedzibie spółdzielni.

 

Kontakt

 

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"

ul. Kłodnicka 97

41-706 Ruda Śląska

telefon: 32-243-27-47

e-mail: biuro@naszdom.info.pl

Mapa

Szukaj